اگر شما نیازمند دریافت فاکتور رسمی هستید میتوانید با ارسال مشخصات  کامل خود از جمله(کدملی،شماره اقتصادی و غیره) در قسمت تیکت پشتبانی دپارتمان مالی درخواست خود را ثبت کنید و سپس منتظر تماس واحد مالی باشد